• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
   
 • HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • OUG nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • OUG nr.74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare.
   
 • Ordinul 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare
   
 • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
   
 • HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice
   
 • Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
   
 • Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
   
 • Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare
   
 • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
 • HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor politici publice şi private asupra mediului
   
 • Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv
   
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanăare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
   
 • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
   
 • HG nr. 75/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
   
 • Hotărârea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
 • GEO no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public works concession contracts and service concession contracts, with subsequent modifications and additions 
 • HG no. 925/2006 approving the norms of application of provisions regarding the award of public procurement contracts in GEO no. 34/2006, with subsequent modifications and additions 
 • GEO no. 30/2006 regarding the verification of procedural aspects related to the process of awarding public procurement contracts, with subsequent modifications and additions 
 • GEO no. 74/2005 regarding the establishment of National Authority for Regulation and Monitoring of Public Procurement, with subsequent modifications and additions. 
 • Order no. 2181/2007 approving the Operation Manual for observing and verifying the award of public procurement contracts, public works concession contracts and service concession contracts.
 • Law no. 51/2006 of public utility community services, with subsequent modifications and additions
 • Law no. 241/2006 of water supply and sewerage service, with subsequent modifications and additions 
 • GD 246/2006 approving the National strategy for accelerating the development of public utility community services
 • Order 88/2007 of ANRSC chairman approving the Frame regulation of water supply and sewerage service 
 • Order 89/2007 of ANRSC chairman approving the Task book for the Frame regulation of water supply and sewerage service 
 • Order 90/2007 of ANRSC chairman approving the Frame Contract for supplying/providing water supply and sewerage service 
 • Order 65/2007 approving the Methodology for determining, adjusting or modifying the prices/tariffs for public water supply and sewerage services

Accession treaty (Chapters 21 and 22)

 • HG nr. 445/2009 regarding the impact evaluation for certain public and private policies on the environment 
 • Law no. 84/2003 modifying and completing GO no. 119/1999 regarding internal audit and preventive financial control 
 • Law no. 672/2002 regarding public internal audit, with subsequent modifications and additions
 • GEO no. 63/1999 regarding the management of grant financing allocated to Romania by the European Community, as well as of the related co-financing, with subsequent modifications and additions
 • GD no. 1306/2007 approving the Methodology norms for applying the Government Ordinance no. 79/2003 regarding the control and recovery of Community financing as well as of related co-financing wrongfully paid
 • GEO no. 64/2009 regarding the financial management of structural instruments and their use for convergence purposes
 • GD no. 75/2007 regarding the eligibility rules for expenditure under operations financed from operational programs, with subsequent modifications and additions
 • Law no. 215/2001 of public local administration, republished, with subsequent modifications and additions
 • Law no. 273/2006  regarding public local finances, with subsequent modifications and additions.
 • Government Decision no. 28/2008 regarding the approval of framework technical and economical documentation for public investment, as well as of the structure and methodology for preparing the general estimate for investment and intervention works; 
 •  Government Decision no. 379/2007 regarding the distribution by projects of the amounts from value added tax for financing the Program of infrastructure and sport bases development in rural areas.