Servicii durabile

Scopul principal al Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului “Extinderea şi...

Poluatorul plătește

Protecţia mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor şi acţiunilor care au ca scop menţin...

Poluarea

Prin epurarea apelor uzate orăşeneşti cu procedee mecano-biologice se separă, în diverse puncte, canti...

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice prevăzute în Planul National de Dezvoltare (PND) elaborat pentru perioada 2007-2013 şi Cadrul National Strategic de Referinţă (CNSR), care se bazează pe principiile, practicile şi obiectivele urmărite la nivelul Uniunii Europene. POS Mediu este astfel conceput încât să reprezinte baza şi totodată un catalizator pentru o economie mai competitivă, un mediu mai bun şi o dezvoltare regională mai echilibrată. POS Mediu se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu şi de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale. POS Mediu continuă programele de dezvoltare a infrastructurii de mediu la nivel naţional care au fost iniţiate în cadrul asistenţei de pre-aderare, în particular PHARE şi ISPA. În plus faţă de dezvoltarea infrastructurii, prin intermediul POS Mediu se urmareşte stabilirea structurilor eficiente de management a serviciilor relevante din punct de vedere al protecţiei mediului.

 

Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Obiectivul constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltarii durabile şi a principiului “poluatorul plateşte”. În conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene, POS Mediu contribuie la întărirea integrării economice prin dezvoltarea infrastructurii de apă şi de mediu şi prin mărirea accesului la serviciile de interes general, prin îmbunătăţirea guvernării pentru o mai bună calitate a politicii publice şi prin dezvoltarea abilităţilor cetăţenilor români într-un sector în curs de dezvoltare precum protecţia mediului.

 

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

  •  Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane, pâna în 2015 şi stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă şi apă uzată;
  • Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor, prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric, în minimum 30 de judeţe, pâna în 2015.
  • Reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi, pâna în 2015;
  • Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural, prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000;
  • Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pâna în 2015.