Politica de mediu

Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) este strâns corelat cu obiectivele naţionale strategice prevă..

Legislație

Legislaţie de mediu, Legislaţie naţională, în domeniul apei, Legislaţie în domeniul achiziţi...

E TIMPUL SĂ PREȚUIM APA!


Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România în urma aderării la Uniunea Europeană beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune.

Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune reprezintă instrumentele financiare ale unui program de asistenṭă comunitară adoptat de Comisia Europeană în vederea atingerii obiectivelor de convergenṭă pentru noile state membre, printre care şi România.

Prin Fondul de Coeziune, Comisia Europeană aprobă cofinanṭări nerambursabile în vederea alinierii infrastructurii de mediu din România la cerinṭele Directivelor Uniunii Europene privind calitatea apei potabile şi a mediului.

Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) face parte din cadrul Fondului de Coeziune şi are printre axele sale prioritare, Axa Prioritară 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apǎ şi apă uzată”.

În cadrul POS Mediu, Compania de Apă SOMEŞ S.A. derulează Proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată din judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj”, proiect ce reprezintă etapa I-a a planului pe termen lung (2008-2026), la finele cǎruia se dorește ca infrastructura şi calitatea serviciilor din întreaga arie deservitǎ de Compania de Apă SOMEȘ S.A. în județele Cluj şi Sǎlaj sǎ fie conforme cu cerinṭele Directivei-cadru Europene a Apei şi a Directivei privind Mediul.