• OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr.74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 • Ordinul 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 
 • Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
 • Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
 • Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare 
 • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
 • HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor politici publice şi private asupra mediului 
 • Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanăare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
 • HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
 • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 • HG nr. 75/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr.30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr.74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 • Ordinul 2181/2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • Legea nr 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare 
 • HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 
 • Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
 • Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
 • Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare 
 • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
 • HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor politici publice şi private asupra mediului 
 • Legea nr. 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv 
 • Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare 
 • OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanăare aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare 
 • HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 
 • OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă 
 • HG nr. 75/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare 
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 • Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitţilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 • Hotărârea Guvernului nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural.
 • GEO no. 34/2006 regarding the award of public procurement contracts, public works concession contracts and service concession contracts, with subsequent modifications and additions 
 • HG no. 925/2006 approving the norms of application of provisions regarding the award of public procurement contracts in GEO no. 34/2006, with subsequent modifications and additions 
 • GEO no. 30/2006 regarding the verification of procedural aspects related to the process of awarding public procurement contracts, with subsequent modifications and additions 
 • GEO no. 74/2005 regarding the establishment of National Authority for Regulation and Monitoring of Public Procurement, with subsequent modifications and additions. 
 • Order no. 2181/2007 approving the Operation Manual for observing and verifying the award of public procurement contracts, public works concession contracts and service concession contracts.